Algemene voorwaarden

Deze pagina is voor het laatst aangepast in juni 2018

Ik ga uit van goed vertrouwen in jou als gast. Ik vertrouw op de verantwoordelijke en volwassen omgang van (on)roerende goederen en dat ik bij eventuele schade of verlies dat hoor van jou. Ik ben ook heel volwassen in mijn reactie. Komen we er samen niet uit, dan zijn deze algemene voorwaarden er om op terug te vallen.


+ ALGEMEEN

Het vakantiehuis Duivenhoekseweg 10 is eigendom van en wordt beheerd door Anouk Slegers. Als ik er niet ben kan ik me laten vervangen door een andere gastheer of gastvrouw.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op jou, als gast van vakantieverblijf Duivenhoekseweg 10, Duivenhoekseweg 10 te Kloosterzande.

Met het bevestigen van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Op verzoek verstrek ik jou een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


+ INHOUD OVEREENKOMST

Ik stel voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan jou ter beschikking een vakantieverblijf voor een overeengekomen periode en overeengekomen prijs.

Na ontvangst van jouw aanvraag stuur ik jou een schriftelijke bevestiging (via mail). Na akkoordbevinding en retourzending hiervan is de reservering definitief. Op de reserveringsbevestiging wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.

Ik verplicht me toe de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan jou te verstrekken. Ik maak wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan jou bekend.

Indien informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heb jij het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.

Jij hebt de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Jij draagt er ook zorg voor dat medegast(en) en/of derden die jou bezoeken en/of bij jou verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.


+ DUUR EN AFLOOP VAN OVEREENKOMST

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Op de dag van aankomst ben je vanaf 15 uur welkom.
Op de dag van vertrek dien je om uiterlijk 11 uur het vakantiehuis te verlaten.
Uiteraard kan hier in overleg van worden afgeweken.
De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk.


+ PRIJS

De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke op de website terug te vinden zijn.

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring, aan mijn zijde extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van kosten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of jou betrekking hebben, kunnen deze aan jou worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.


+ BETALING

Jij dient de betalingen in euro’s vooraf te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.

Indien jij, ondanks voorafgaande schriftelijke (via mail) aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van 2 weken niet of niet behoorlijk nakomt, heb ik het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van mij op de volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Indien ik op de dag van aankomst niet in het bezit ben van het totale verschuldigde bedrag, ben ik gerechtigd jou de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van mij op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

De door mij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling komen ten laste van jou. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

In gemeenschappelijk overleg kan van deze betalingsvoorwaarden afgewezen worden.


+ ANNULERING

Bij annulering betaal jij een vergoeding aan mij. Deze bedraagt:

Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs.
Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor ingangsdatum 80% van de overeengekomen prijs.
Bij annulering binnen 1 week voor ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.


+ GEBRUIK DOOR DERDEN

Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien ik daarvoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


+ VOORTIJDIG VERTREK

Jij bent de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging door mij en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad.

Ik kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

Indien de jij, medegast(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

Indien jij ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, overlast aan mij en/of medegasten en/of derden bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

Indien jij, ondanks voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

Na opzegging dien jij ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.

Jij blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen. 


+ AANSPRAKELIJKHEID

Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van het vakantieverblijf dienen door jou onmiddellijk te worden gemeld en vergoed indien nodig. 

Ik ben niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade in het vakantieverblijf of op het terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die mij toe te rekenen is. 

Alle risico’s met betrekking tot het vakantieverblijf zijn voor jouw rekening. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van jou.

Ik ben niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

Ik ben niet aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen. Wel zal ik er al het mogelijke aan doen om storingen te voorkomen.

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.